skrolujte
instagram
facebook

Do grantového řízení Nadace Tomáše Bati je možné posílat projekty průběžně. O takto podávaných žádostech správní rada Nadace Tomáše Bati rozhoduje vždy na nejbližším zasedání. Tato zasedání se uskutečňují zpravidla třikrát ročně (leden, květen, září). O přijetí a registraci žádosti je žadatel informován.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:
Žádost o udělení nadačního příspěvku mohou podávat fyzické osoby s bydlištěm v České a Slovenské republice a právnické osoby charakteru nestátních neziskových organizací, registrované v České a Slovenské republice (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a nadace) a školy.

Prioritu získávají projekty, jejichž součástí je v jakékoliv formě šíření odkazu Tomáše Bati.

Podmínky poskytnutí
nadačního příspěvku

 

Jednou z hlavních činností nadace je podporovat mladé začínající podnikatele a umělce, projekty rozvíjející komunitu a šířící odkaz Baťa.

zažádat o grant

Podporované oblasti

ODKAZ TOMÁŠE BATI

VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ MLADÝCH LIDÍ
(primárně ve Zlínském kraji)

KULTURA
(primárně ve Zlínském kraji)

PROPAGACE A POPULARIZACE VĚDY