skrolujte
instagram
facebook

Akademie Baťa

 

Posláním akademie je sdílet a rozvíjet odkaz Tomáše Bati s ohledem na jeho využití v současnosti.

Kurzy pro veřejnost

Kousek z odkazu Tomáše Bati pro každého

Poznejte Tomáše Baťu nejen jako geniálního podnikatele, filozofa, učitele, politika, stavitele a průkopníka, ale také jako obyčejného kluka, který dokázal svůj americký sen žít na Moravě a pro svůj sen dokázal nadchnout další desetitisíce spolupracovníků, jimž změnil život.

Akademie je určena široké veřejnosti a koncipována pro dospělé posluchače.

Akademie je rozložena do pěti seminářů a je zakončena certifikátem o absolvování. Seminář se koná jednou měsíčně v odpoledních hodinách – od 16.30 do 18.00 hodin. Semináře budou probíhat v reprezentativních prostorách vily Tomáše Bati.

Pokud se nebudete moci zúčastnit prezenční formy, nabízíme online výuku ve stejných termínech a čase pomocí aplikace ZOOM.

Lektoři

Gabriela
Končitíková

Dlouhodobě se věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu aktuálnímu využití. V rámci své lektorské činnosti přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení. Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci své disertační práce vypracovává model aplikace personálních zásad firmy Baťa a. s. do roku 1945 pro současné podnikatelské prostředí. Své studie publikuje, je autorkou několika knih. V současné době pracuje jako ředitelka Nadace Tomáše Bati. Věnuje se sdílení inspirativních myšlenek Tomáše Bati v rámci projektu Inspirace Baťa.

Obsah akademie

01.

Tomáš Baťa a jeho filozofie, principy Baťovy soustavy řízení a její využití v současnosti.

 

Posluchač si odnese

Základní znalosti o osobnosti Tomáše Bati, informace o růstu podnikatelského fenoménu Baťa, základní myšlenkové postupy Tomáše Bati.

Obsah semináře

Představení osobnosti Tomáše Bati, jeho podnikatelské začátky, formování jeho podnikatelské osobnosti a osobnostní růst. Inspirace inovativním přístupem k tehdejším pracovním postupům, hledání nových cest.
Seminář představuje základní zásady Systému řízení Baťa – účast na zisku a ztrátě, samospráva dílen, služba jako základní cíl podnikání, čas jako nejvýznamnější kapitál, podmínky růstu a rozvoje, hospodaření, sdílení informací, zastupitelnost, systémové pojetí práce atd. Zároveň také představíme nejbližší spolupracovníky Tomáše Bati, kteří se podíleli na rozvoji firmy Baťa.

V rámci semináře poznáte nejen osobnost Tomáše Bati, ale také:

• jeho podnikatelské začátky,
• úspěchy a neúspěchy, jež podmínily růst fenoménu Baťa,
• neustálé vnímání inovací jako nástroje růstu,
• vznik obuvnické velmoci,
• rozsah impéria Baťa.
• základními prvky Systému řízení Baťa,
• inspirací pro současnost,
• sdílením jako základním nástrojem Systému řízení Baťa

02.

Firemní kultura a motivace.

 

Posluchač si odnese

Znalost interní firemní komunikace, vytváření hodnot a jejich rozvoj. Znalost způsobů propojení firemního zázemí a rozvoje sociálního, kulturního a sportovního zázemí ve městě.
Znalost o motivačních faktorech ve firmě Baťa a. s. do roku 1945, o způsobu vnímání motivace u Baťů, seznámení se s pojmem sebevýchova v rámci Baťovy soustavy řízení a principy ideálu „průmyslového člověka“.

Obsah semináře

Firma Baťa vytvořila během let vlastní firemní kulturu, která byla úzce propojena se sociálním, kulturním a sportovním zázemím, která firma svým spolupracovníkům poskytovala. V rámci firemní kultury není opomenut vliv firmy na utváření interpersonálních vztahů a forem komunikace nejen v rámci firemní spolupráce ale i mimo ni.
Vývoj motivačního systému firmy Baťa a jeho propojení s kariérním růstem a životem u firmy. Úzké propojení hmotných a nehmotných motivačních faktorů v návaznosti na celoživotní vzdělávání a kariérní růst vytvořilo velmi specifický a navzájem se prolínající systém nejen pracovního, ale také osobnostního rozvoje člověka.

V rámci semináře se můžete seznámit s:

• jednotlivými úrovněmi motivačního systému ve firmě Baťa,
• nástroji motivace,
• nástroji pro zvýšení a udržení motivace.
• interní komunikace ve firmě Baťa,
• sociálního a kulturního zázemí firmy

03.

„Lidé dávají strojům život“ aneb personální činnost v Baťově soustavě řízení.

 

Posluchač si odnese

Zkušenost s vyplněním přijímacích testů firmy Baťa, informace o vedení přijímacích pohovorů, seznámení se s adaptačním procesem, motivačním a odměňovacím systémem. V neposlední řadě bude posluchač seznámen s šíří péče o zaměstnance a pracovními zásadami ve firmě Baťa.

Obsah semináře

Tomáš Baťa: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“ Představení jednotlivých nástrojů, které firma Baťa využívala pro výběr, přijímání a stabilizaci spolupracovníků.

Na základě primárních dokumentů firmy Baťa a. s. do roku 1945 budou představeny jednotlivé oblasti personální práce:

• výběr a přijímaní lidí,
• motivační a odměňovací systém,
• péče o zaměstnance

04.

Obchod, propagace a reklama – „Náš zákazník – náš pán.“

 

Posluchač si odnese

Základní poznatky o tom, že služba zaručuje nejen vyšší prodej a spokojeného zákazníka, ale také vyšší mzdy, spokojeného zaměstnance a spokojený osobní život.

 

Obsah semináře

Slovo služba se stalo základním elementem podnikatelské filozofie a strategie firmy Baťa. Být užitečný – tedy schopen posloužit druhému člověku, bylo považováno za nejvyšší stupeň realizace člověka ve společnosti. Veškerá obchodní, výrobní i mezilidská činnost měla být vykonávána ve smyslu služby a v souladu s vnímáním služby u firmy Baťa.

V rámci semináře se můžete seznámit s:

• vnímání služby v rámci Baťovy soustavy řízení,
• službu jako základ úspěšného prodeje,
• službu jako základ života.

05.

“Prvně vybuduj sebe” aneb význam životní rovnováhy podle Tomáše Bati.

 

Posluchač si odnese

Poznatky, jak aplikovat jednotlivé zásady Tomáše Bati do svého osobního života, jak prostřednictvím těchto metod zvyšovat svou životní spokojenost a dosáhnout životní rovnováhy.

Obsah semináře

Důraz na celistvý rozvoj osobnosti každého pracovníka, zásady ze Systému řízení Baťa a jejich aplikace nejen v pracovním, ale také soukromém životě. Baťovská metoda 8-8-8 a její vliv na životní spokojenost každého člověka.

V rámci semináře se můžete seznámit s:

• využití zásad systému řízení Baťa k osobnímu růstu,
• koncepci vize průmyslového člověka,
• životní rovnováhu v odkazu Baťa.